Ketkar - Joshi (Ketkar) Kula Sammelan


A Brief Overview of the sammelans held untill now
13
02 & 03 Mar-2019 Kula Sammelan (Guhaghar) &

04-Mar-2019 Mahashiratri Utsav (Bile)
 
12
Dnyakoshkar Shri Shreedhar Venkatesh Ketkar Jayanti

02-Feb-2019 (Kamla Nehru Park,Pune)
 
11 04-Feb-2018 (Pune) 
10 12-13-Feb-2017 (Indore) 
9 23-24-Jan-2015 (Alibaug) 
8 11-12-Jan-2014 (Chiplun)
7 26-27 Jan-2013 (Harihareshwar)
6 24-Dec-2011 (Pune)
5 31-Oct-2010 (Pune)
4 18 to 20-Dec-2008 (Matheran)
3 25-Dec-2006 (Sakharpa, Chiplun)
2 08-Jan-2006 (Dadar, Mumbai)
1 21-Nov-2004 (Thane, Mumbai )